strona g≥ůwna  »  golf info  »  zasady gry w golfa

golfevent.pl

Nowosci, wydarzenia, opinie.
zaprenumeruj magazyn
golfevent.pl

Adres email:

replica orologi replica rolex

Gra w golfa polega na trafieniu piÂ?kÂ? do doÂ?ka w jak najmniejszej iloÂ?ci uderze√Ī. Na polu jest 18 doÂ?ków. Wszystkie razem mierzÂ? okoÂ?o 6000 metrów. DÂ?ugoÂ?√¶ pojedynczych doÂ?ków waha si√™ od 100 do 600 metrów. W zaleÂ?noÂreplika klockor orologi replica italia ?ci od dÂ?ugoÂ?ci doÂ?ek ma swój par, czyli norm√™ uderze√Ī, w jakiej bardzo dobry gracz powinien ten doÂ?ek rozegra√¶. Krótkie doÂ?ki do okoÂ?o 230 metrów majÂ? par 3, Â?rednie do 450metrów sÂ? par 4, dÂ?uÂ?sze to par 5. PiÂ?k√™ uderza si√™ specjalnymi kijami dobieranymi ze wzgl√™du na odlegÂ?oÂ?√¶, na jakÂ? planuje si√™ wykona√¶ uderzenie i planowanÂ? trajektori√™ lotu piÂ?ki. 

 

KaÂ?dy doÂ?ek

Replica Watches Australia | klockor kopior

ma swoje miejsce startu (tee), skÂ?d rozpoczyna si√™ gr√™, green – obszar wokóÂ? wyci√™tego w ziemi doÂ?ka z najniÂ?ej koszonÂ? trawÂ?, fairway – droga kilkudziesi√™ciometrowej szerokoÂ?ci, z nisko koszonÂ? trawÂ?, z której naleÂ?y korzysta√¶, jeÂ?eli green nie jest w zasi√™gu jednego uderzenia. Pozycja doÂ?ka na greenie jest zaznaczona wysokÂ? chorÂ?giewkÂ?. Pomi√™dzy tee a greenem wyst√™pujÂ? przeszkody: rough – wysoka trawa, bunkry – zagÂ?√™bienie w ziemi wypeÂ?nione piaskiem, woda, drzewa, krzewy, pochyÂ?oÂ?ci terenu…

 

 

W jednej grupie golfistów wychodzÂ?cych na pole moÂ?e znaleÂ?√¶ si√™ najwyÂ?ej czterech graczy. Wszyscy po kolei wykonujÂ? uderzenia z tee. Nast√™pnie idÂ? do swoich piÂ?ek i wykonujÂ? nast√™pne uderzenie w stron√™ chorÂ?giewki. Pierwszy  uderza ten, którego piÂ?ka znajduje si√™ najdalej od doÂ?ka. Kiedy odsunÂ? si√™ na bezpiecznÂ? odlegÂ?oÂ?√¶, gr√™ na tym samym doÂ?ku moÂ?e zaczÂ?√¶ nast√™pna grupa. Gr√™ si√™ kontynuuje, aÂ? piÂ?ki wszystkich graczy z grupy znajdÂ? si√™ w doÂ?ku. Wyniki naleÂ?y zapisa√¶ na specjalnej karcie, na starcie nast√™pnego doÂ?ka.

 

W torbie gracza moÂ?e znajdowa√¶ si√™ maksymalnie 14 kijów. RóÂ?niÂ? si√™ dÂ?ugoÂ?ciÂ?, wagÂ?, ksztaÂ?tem gÂ?ówki i nachyleniem lica, które decyduje o torze lotu piÂ?ki. Woods to kije, którymi uderza si√™ piÂ?k√™ najdalej. SÂ? najdÂ?uÂ?sze, najlÂ?ejsze, ich gÂ?ówka jest pogrubiona a lico nachylone pod niewielkim kÂ?tem.

 

Zwykle podczas gry uÂ?ywa si√™ dwóch lub trzech sztuk. Najlepsi gracze uderzajÂ? pik√™ tymi kijami na odlegÂ?oÂ?√¶ nawet ponad 300 metrów. Irons to najliczniejsza grupa kijów (okoÂ?o 10 w torbie). Wszystkie nieznacznie si√™ róÂ?niÂ?, tak Â?eby piÂ?ka uderzona z takÂ? samÂ? siÂ?Â?, ale innym kijem leciaÂ?a na róÂ?ne odlegÂ?oÂ?ci.

 

KaÂ?dy kolejny kij powinien posyÂ?a√¶ pik√™ okoÂ?o 10 metrów   dalej niÂ? poprzedni. Im niÂ?szy numer kija tym dalej piÂ?ka leci. Ironami uderza si√™ na odlegÂ?oÂ?ci 100 – 200 metrów. Putter to specjalny kij do uderze√Ī na greenie, po których piÂ?ka si√™ toczy. Inne kije, z którymi moÂ?na si√™ spotka√¶ to wedge: wyglÂ?dajÂ? tak jak irons, ale ich lico jest bardziej pochylone, Â?eby uderza√¶ piÂ?k√™ wyÂ?ej i bliÂ?ej. Specjalnym wedgem jest sand wedge, którym wybija si√™ piÂ?k√™ z piasku. Najcz√™Â?ciej gracze majÂ? w torbie dwa kije tego typu (chociaÂ? niektórzy nawet cztery). Ostatni rodzaj kija, o którym warto wspomnie√¶ to coraz bardziej popularne tzw. rescue lub utilities. WyglÂ?dajÂ? jak skrzyÂ?owanie irons i woods. UÂ?ywa si√™ ich zamiast dÂ?ugich ironów do doÂ?√¶ dalekich uderze√Ī.


 


 

 

 

 
Kopi Klokker Rolex Replica Orologi Replica Italia cheap replica watches
ZawartoÂ?√¶ prawej kolumny