strona g≥ůwna  »  golf info  »  historia golfa

golfevent.pl

Nowosci, wydarzenia, opinie.
zaprenumeruj magazyn
golfevent.pl

Adres email:

 Golf to sport robiÂ?cy na Â?wiecie oszaÂ?amiajÂ?cÂ? karier√™, uczÂ?cy pokory, opanowania i precyzji. to jedna z najstarszych gier sportowychna Â?wiecie.

JuÂ? staroÂ?ytni Celtowie, którzy rozpowszechnili si√™ w I wieku przed naszÂ? erÂ? po caÂ?ej Europie, opanowujÂ?c i zasiedlajÂ?c

Replica Watches Australia | klockor kopior

mi√™dzy innymi Wyspy Brytyjskie i Gali√™, znali gr√™ podobnÂ? do golfa. Â?wiadczy√¶ o tym moÂ?e równoczesny rozwój gry o zbliÂ?onych zasadach i reguÂ?ach w nast√™pujÂ?cych krajach Europy: campuca w Anglii, jen de mail we Francji, het kolwen w Holandii, poganica w Pa√Īstwie Rzymskim. Wszystkie one zakÂ?adaÂ?y przeprowadzenie piÂ?ki przez pole za pomocÂ? uderze√Ī specjalnie przystosowanÂ? do tego laskÂ?. Szkoci, piel√™gnujÂ?cy z pietyzmem tradycje swoich przodków, uczynili z niej swojÂ? gr√™ narodowÂ?.

 

DatÂ? szczególnÂ? w jej historii jest rok 1457, kiedy to król Szkocji Jakub IV wydaÂ? edykt zabraniajÂ?cy gry w golfa swoim poddanym. ByÂ? to okres wojny z AngliÂ? i zdaniem króla naleÂ?aÂ?o si√™ wprawia√¶ w strzelaniu z Â?uku, a nie traci√¶ czas na uderzanie kijem piÂ?ki golfowej. Kiedy jednak u schyÂ?ku wieku nastaÂ? pokój, armie Â?uczników powróciÂ?y juÂ? za zezwoleniem królewskim do zakazanej wczeÂ?niej gry. W poÂ?owie XV wieku szkocki parlament oficjalnie uznaÂ? t√™ gr√™ za Noble Art (szlachetnÂ? sztuk√™).  W roku 1552 zbudowano pierwsze pole golfowe w St. Andrews, które istnieje do tej pory i uwaÂ?ane jest za jedno z najpi√™kniejszych na Â?wiecie.

 

W roku 1604 pod patronatem króla Jakuba VI powstaÂ? pierwszy klub golfowy o nazwie Royal Lackheath Club. Gra w golfa cieszyÂ?a si√™ ogromnÂ? popularnoÂ?ciÂ?, zwÂ?aszcza wÂ?ród arystokracji i gÂ?ów koronowanych. To wÂ?aÂ?nie na polu golfowym król Karol I w 1641 roku dowiedziaÂ? si√™ o powstaniu zbrojnym w Irlandii. PierwszÂ? kobietÂ? grajÂ?cÂ? w golfa odnotowanÂ? w kronikach historycznych byÂ?a królowa Szkocji Maria Stuart, która graÂ?a w golfa po raz pierwszy w 1567 roku. Nast√™pnÂ? waÂ?nÂ? datÂ? jest rok 1754, kiedy to w The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews w Szkocji opracowano pierwsze podstawowe reguÂ?y golfa. SformuÂ?owano zasady wymiany piÂ?ki podczas gry, usuwania drobnych naturalnych przeszkód leÂ?Â?cych w odlegÂ?oÂ?ci nie wi√™kszej niÂ? dÂ?ugoÂ?√¶ kija. Nie wolno byÂ?o gra√¶ piÂ?kÂ? przeciwnika, ani teÂ? jej podnosi√¶, chyba, Â?e mogÂ?a dotknÂ?√¶ piÂ?ki innego gracza itp

Jeszcze do roku 1897 w zasadzie kaÂ?dy klub golfowy wydawaÂ? wÂ?asne reguÂ?y gry, które róÂ?niÂ?y si√™ znacznie mi√™dzy sobÂ?. Mimo tego golf byÂ? w programie Igrzysk Olimpijskich w roku 1900 i 1904 w St. Louis. Kiedy pod koniec XIX wieku powstaÂ?o Amatorskie Stowarzyszenie Golfowe w USA, doszÂ?y jeszcze wi√™ksze róÂ?nice w przepisach mi√™dzy USA a kontynentem europejskim i baÂ?agan staÂ? si√™ tak wielki, Â?e przepisy postanowiono ujednolici√¶ w roku 1952.

 

W chwili obecnej golf zyskaÂ? popularnoÂ?√¶ juÂ? na caÂ?ym Â?wiecie, a nie tylko w krajach anglosaskich. Wraz z awansem cywilizacyjnym do grona wielbicieli tej dyscypliny sportu doÂ?Â?czajÂ? kraje Azji i Ameryki PoÂ?udniowej. ZwÂ?aszcza Japo√Īczycy sÂ? zafascynowani tÂ? grÂ?, a popularyzacjÂ? zajmujÂ? si√™ mnisi buddyjscy! W pobliÂ?u Tokio powstaÂ?o 13 klubów golfowych gÂ?ównie przy Â?wiÂ?tyniach buddyjskich, dla porównania pod Londynem istnieje 400 pól golfowych. Gra w golfa w Japonii staÂ?a si√™   nieodÂ?Â?cznÂ? cz√™Â?ciÂ? spotka√Ī, na których medytuje si√™ i modli. Propagatorem tego dziwnego dla nas poÂ?Â?czenia religii i gry jest buddyjski hierarcha Shako Omi. Przy Â?wiÂ?tyni jest naturalnie oÂ?tarzyk bóstwa opiekujÂ?cego si√™ graczami golfa. DziÂ? Japo√Īczycy szczycÂ? si√™ z tego, Â?e 10% ich dorosÂ?ych mieszka√Īców systematycznie uprawia t√™ gr√™. Obecnie na Â?wiecie rozgrywane sÂ? zawody w konkurencji amatorów i zawodowców, kobiet i m√™Â?czyzn, indywidualnie i druÂ?ynowo. Zawodowi golfiÂ?ci sÂ? jednymi z najlepiej zarabiajÂ?cych sportowców na Â?wiecie.

 

 

 

 

.

 
ZawartoÂ?√¶ prawej kolumny