strona g≥ůwna  »  golf info  »  etykieta golfowa

golfevent.pl

Nowosci, wydarzenia, opinie.
zaprenumeruj magazyn
golfevent.pl

Adres email:

Etykieta golfa

Etykieta golfa opisuje zasady zachowania si√™ na polu golfowym oraz ubiór. Etykieta jest cz√™Â?ciÂ? tradycji golfa i powinna by√¶ bezwzgl√™dnie przestrzegana.


JeÂ?li nie jesteÂ? czÂ?onkiem klubu gdzie zamierzasz gra√¶ - zarezerwuj czas gry (tee time)

BÂ?dÂ? punktualny na tee

Na pierwszym tee gr√™ rozpoczyna gracz z najniÂ?szych handicapem, na kolejnych ten, kto uzyskaÂ? najlepszy wynik na ostatnim doÂ?ku

Na pierwszym tee nie rób próbnych zamachów

JeÂ?li wykonujesz próbny zamach (poza pierwszym tee) nigdy nie celuj w kierunku innych osób

Nie rozmawiaj i nie spaceruj kiedy gracz przymierza siê do uderzenia

Gdy gracz uderza piÂ?k√™ stój zawsze po jego prawej stronie, nigdy nie stawaj za nim

Nie odwracaj si√™ plecami do gracza, który uderza piÂ?k√™

Zawsze przepuszczaj graczy szybciej grajÂ?cych od Ciebie

JeÂ?li dÂ?ugo szukasz swej piÂ?ki, a za TobÂ? podÂ?Â?ajÂ? nast√™pni gracze - przepuÂ?√¶ ich dajÂ?c znak r√™kÂ?

Zawsze obserwuj dokÂ?adnie lot piÂ?ki swojej i partnerów. Staraj si√™ maksymalnie precyzyjnie zapami√™ta√¶ miejsce gdzie wylÂ?dowaÂ?a

JeÂ?li nie jesteÂ? pewien, Â?e znajdziesz swÂ? piÂ?k√™ graj piÂ?k√™ prowizorycznÂ? informujÂ?c o tym wspóÂ?graczy

zawsze pomagaj partnerom szuka√¶ piÂ?ek

Pami√™taj, Â?e moÂ?esz szuka√¶ piÂ?ki tylko przez 5 minut

Zawsze czekaj aÂ? grajÂ?cy przed TobÂ? znajdÂ? si√™ w bezpiecznej odlegÂ?oÂ?ci przed oddaniem uderzenia

Zawsze bÂ?dÂ? gotowy do oddania uderzenia, nie marnuj czasu, moÂ?esz np. wybra√¶ kij do gry w czasie kiedy inny gracz uderza lub na greenie oceni√¶ lini√™ celowania

JeÂ?li grajÂ?cy przed TobÂ? gracze sÂ? na green'ie zawsze czekaj aÂ? sko√ĪczÂ? gr√™, wsadzÂ? flag√™ do doÂ?ka i zejdÂ? z green'u

JeÂ?li piÂ?ka leci w kierunku innych graczy krzycz "Fore!". JeÂ?li natomiast sam usÂ?yszysz tem okrzyk - chro√Ī gÂ?ow√™ i nie zastanawiaj si√™ skÂ?d moÂ?e lecie√¶ piÂ?ka

W trakcie gry, pomi√™dzy uderzeniami, poruszaj si√™ tak, aby nie opóÂ?nia√¶ gry

Naprawiaj divoty po swoich uderzeniach

Do bunkra wchodÂ? zawsze od jego tylnej strony

W bunkrze porzÂ?dkuj grabiami piasek po uderzeniu, a w przypadku ich braku kijem

JeÂ?li podchodzisz do greenu w celu patowania swoje kije zawsze zostawiaj jak najbliÂ?ej nast√™pnego tee

Nigdy nie stawiaj swojej torby na greenie

Nigdy nie kÂ?adÂ? na greenie kijów

Nie podpieraj si√™ kijem wyciÂ?gajÂ?c piÂ?k√™ z doÂ?ka

JeÂ?dzÂ?c meleksem nie wjeÂ?dÂ?aj nigdy na green

wyj√™tÂ? z doÂ?ka chorÂ?giewk√™ kÂ?adÂ? zawsze obok greenu

Na greenie naprawiaj wgÂ?√™bienia po lÂ?dujÂ?cych piÂ?kach (tzw. pitchmarki)

Nie stawaj tak, aby Twój cie√Ī znalazÂ? si√™ na linii celowania wspóÂ?gracza

Trzymaj flag√™ tak, aby nie Â?opotaÂ?a chorÂ?giewka

Na greenie nie chodÂ? po linii uderzenia partnera

Zaznaczaj poÂ?oÂ?enie swojej piÂ?ki na green'ie specjalnym znacznikiem lub maÂ?Â? monetÂ?.

Znacznik musi by√¶ postawiony dokÂ?adnie tuÂ? za piÂ?kÂ? przed jej podniesieniem.

StawiajÂ?c

piÂ?k√™ z powrotem przed znacznikiem staraj si√™ aby znajdowaÂ?a si√™ dokÂ?adnie w tej samej pozycji

na greenie moÂ?esz poprosi√¶ swych wspóÂ?graczy aby zaznaczyli swoje piÂ?ki

Kart√™ wyników wypeÂ?niaj zawsze na nast√™pnym tee. Nigdy nie rób tego na green'ie doÂ?ka, który wÂ?aÂ?nie sko√ĪczyÂ?eÂ?

Zawsze informuj swego markera o iloÂ?ci uderze√Ī na doÂ?ku, szczególnie kiedy przegrasz doÂ?ek w rozgrywce matchplay

Pami√™taj, aÂ?eby zawsze zapozna√¶ si√™ zasadami lokalnymi klubu przed grÂ?.

 


Mimo faktu, iÂ? golf staje si√™ sportem masowym pewne regulacje dotyczÂ?ce ubioru sÂ? Â?ciÂ?le przestrzegane prawie w kaÂ?dym klubie golfowym na Â?wiecie. NaleÂ?y o tym pami√™ta√¶ bo moÂ?emy by√¶ czasem nie wpuszczeni np. do klubowej restauracji ze wzgl√™du na brak wymaganego stroju.

Standardowe przepisy dotyczÂ?ce stroju.


Niedopuszczalne sÂ? koszulki typu T-Shirt, dresy, spodnie bez paska

Koszulki muszÂ? mie√¶ koÂ?nierzyk

Nie waÂ?ne jak drogie - dÂ?insy sÂ? niedozwolone

Niektóre kluby wymagajÂ? dÂ?ugich skarpetek jeÂ?li zaÂ?oÂ?yliÂ?my krótkie spodenki

W niektórych klubach aby wejÂ?√¶ do baru naleÂ?y mie√¶ na sobie marynark√™, a cz√™sto takÂ?e krawat

Coraz cz√™Â?ciej dopuszczane sÂ? tylko mi√™kkie kolce tzw. soft spikes, szczególnie w budynku klubowym

 


 

 

 

 
  

Kopi Klokker Rolex Replica Orologi Replica Italia cheap replica watchesreplica rolex replica orologi Orologi Replica rolex replica
ZawartoÂ?√¶ prawej kolumny